Административни услуги

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Наименование на административната услуга: Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Процедура по предоставяне на административната услуга: Заявителят подава заявление до Изпълнителния директор на „СТФ” АД за издаване на удостоверение (УП-3). При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода за осигурителния доход. Заявлението заедно с приложените документи, се входира в деловодната система.

Изисквания: Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения със „СТФ” АД и/или организациите, на които „СТФ” АД е правоприемник.​

Необходими документи:

  • Копия от трудова книжка;
  • Документ за идентичност на имена, в случай на настъпили промени;
  • Нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.

При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

На служителя приемащ заявлението се представят оригиналите на горепосочените документи за сверка.

Начини на заявяване на услугата:

Писменото заявление се подава по един от следните начини:

  • лично – с документ за самоличност;
  • лицензиран пощенски оператор /поща/ – заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;
  • от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;

Заявлението трябва да включва следните данни: (Образец на “СТФ” АД molba za UP-2022)

– трите имена, ЕГН, адрес;

– вид на исканото удостоверение;

– целта за издаване на документа, а когато ще се ползва в чужбина се уточнява държавата, където да послужи и дали ще се легализира издаденият документ;
– период на положения стаж и период, за който се иска удостоверението, и заемани длъжности;

– идентичност на имена (при необходимост);

– лице и начин за получаване на удостоверението (лично, чрез упълномощено лице, в офиса на „СТФ” АД или чрез лицензиран пощенски оператор);

Документи, които се прилагат:

– копие от трудова книжка (при наличие);

– документ за идентичност на имена, издаден от общината (при необходимост);

Начини на получаване на резултата от услугата:

Удостоверението се получава:

  • лично – срещу документ за самоличност;
  • чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка;
  • от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.