Сертификати

Строителен и Технически Флот АД град Варна притежава следите сертификати за внедрени системи:

  • за управление на околната среда стандарт DIN EN ISO 14001:2004
  • за управление на здравословни и безопасни условия на труд стандарт BS OHSAS 18001:2007
  • за контрол на качеството стандарт ISO 9001:2008